©2019 by Forum Dvorah

פורום דבורה: נשים במדיניות חוץ וביטחון לאומי נועד לקדם שילוב של נשים בתחום הביטחון ומדיניות החוץ במדינת ישראל באמצעות יצירת רשת של נשים מקצועיות בתחומים אלה. הפורום הינו עמותה א-מפלגתית ללא כוונת רווח.

 

הפורום הוקם לראשונה בשנת 2009 בתמיכת המכון האמריקאי "The Institute for Inclusive Security“, במטרה לקדם את שילובן של נשים בתהליכי קבלת החלטות בתחום הביטחון הלאומי ובתהליכי משא ומתן לשלום, ברוח החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם, המדגישה את חשיבות השתתפותן והשתלבותן של נשים בכל המאמצים לשמירה ולקידום השלום והביטחון. הפורום מייצר רשת של נשים מובילות בישראל בתחומי הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ ותומך בפיתוח הדור הבא של מנהיגות בקרב נשים צעירות בתחומים אלה.

 

הפורום נקרא על שמה של הנביאה המקראית דבורה: מנהיגה, שופטת, יועצת, לוחמת, ומשוררת - אישה יוצאת דופן בזמנה, המשמשת מודל לחיקוי ומקור השראה עד עצם היום הזה.

 

פורום דבורה מספק פלטפורמה ארגונית מרכזית לנשים מובילות בישראל לפעול למען דמוקרטיה יציבה ומאוזנת יותר מבחינה מגדרית, ולקדם חברה שוויונית ומכלילה יותר, שאינה נשלטת רק על ידי גברים ומתוך ראייה מיליטריסטית.

 

פורום דבורה פועל להכללת נשים בוועדות רשמיות העוסקות בסוגיות של מדיניות חוץ וביטחון, לרבות בנושאים שנוגעים למעמדן וקידומן של נשים בצה"ל ובמערכת הביטחון, וכן לשילוב נשים בדיונים אקדמיים, כנסים, פאנלים מקצועיים ובתקשורת הישראלית בנושאי ביטחון בארץ ובעולם. הפורום פועל מתוך שותפות עם גורמים מתוך הכנסת, הממשלה וארגונים אזרחיים; זאת, מנקודת המבט כי השתתפותן של נשים תורמת לפיתוח ולהעשרת השיח הביטחוני והמדיני הישראלי. 

 

מטרותיו העיקריות של פורום דבורה:

 

  1. פעולה להכללתן של נשים בתהליכי קבלת החלטות לאומיות, משלחות רשמיות, ועדות וצוותי משא ומתן, לרבות אלו העוסקים בתהליכי שלום אזוריים.

  2. הרחבת השיח הביטחוני הלאומי של מדינת ישראל, תוך גיוון המשתתפים והמשתתפות והיקף הנושאים הכלולים בהגדרת הביטחון הלאומי.

  3. הבטחת השתתפותן השוויונית של נשים בממסד הביטחוני הישראלי, על ארגוניו השונים.