top of page

מאמר המומחיות של פורום דבורה

אורית פרלוב

רשתות חברתיות, מדיה חדשה, מדינות ערב, מגמות חברתיות במזרח התיכון, מדינות המפרץ

אורית הינה מומחית לענייני רשתות חברתיות ועוסקת בניתוח הלכי הרוח ומגמות באמצעות המדיה החדשה במדינות הערביות.


עבודתה כוללת שיח יומיומי עם החברה האזרחית הפלסטינית, מצרית, ירדנית, סורית, לבנונית, לובית, ותוניסאית שמטרתו הבנה ואפיון תהליכי העומק של החברות האזרחיות הערביות, ושימוש בפלטפורמות אלו כמנוף השפעה על דעת הקהל במדינות אלו.


בנוסף משמשת אורית יועצת ומרצת אורח של גופי מחקר, ביטחון וממשל שונים. 


בשנים 2002 - 2008 עבדה במשרד החוץ במהלכן שירתה, בין היתר, בשגרירות ישראל בירדן, בה הקימה את אתר ההסברה בערבית של משרד החוץ ובמדינות המפרץ הפרסי כיועצת מדינית. 


באביב 2013 השתתפה אורית בסמינר השנתי של משרד החוץ האמריקאי בנושא בטחון לאומי ומדיניות ופרסמה מאמר על ההזדמנויות הגלומות ברשתות החברתיות עבור מדיניות החוץ של ארצות הברית.

אורית פרלוב
bottom of page