top of page

מאמר המומחיות של פורום דבורה

עפרה בן ישי

יחסי צבא וחברה בישראל, מודל הצבא, לגיטימציה ומוטיבציה, המשמעויות החברתיות של הדוקטרינה הביטחונית.

ד"ר לסוציולוגיה, אל"מ (מיל) עפרה בן-ישי היא לשעבר המדריכה הראשית במכללה לביטחון לאומי וראש מחלקת מדעי ההתנהגות בצה"ל. 


מדריכה במסגרת הסמינר דמוקרטיה וביטחון באוניברסיטה הפתוחה, מלמדת ומנחה במכון למנהיגות עתיד בישראל. 


חברת הוועד המנהל וחברת ועדת הכנס השנתי של אגודת חוקרי צבא וחברה בישראל. 


דר' בן ישי היתה מעורבת ושותפה בתהליכי גיבש מדיניות לאומית חברתית וביטחונית ולקחה חלק בצוותי חשיבה ממלכתיים במסגרת המטה לביטחון לאומי ובמסגרת משרד ראש הממשלה, משרד הביטחון והמשרד לנושאים אסטרטגיים. 


עבודת הדוקטורט שלה עסקה בנושא "מהכרעה להסדרה" והוקדשה לבחינת השינוי בשיח ובשפת הדוקטרינה הביטחונית כאמצעי לחידוש לגיטימציה לפעולה הצבאית בישראל.

עפרה בן ישי
bottom of page