top of page

מאמר המומחיות של פורום דבורה

שרי אהרוני

מגדר ויחסים בינלאומיים, נשים ומשא ומתן לשלום, אלימות מינית באזורי מלחמה, ביטחון ופמיניזם

ד"ר שרי אהרוני היא מרצה וחוקרת בתכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בן גוריון בנגב. 


מחקריה עוסקים במגדר, פמיניזם ויחסים בינלאומיים תוך התמקדות בהשפעות הסכסוך הישראלי-פלסטיני על מעמדן של נשים ובהשתתפות של נשים ישראליות בשיחות שלום, בארגונים בלתי ממשלתיים ובפעילות אזרחית לשלום. 


ד"ר אהרוני פעילה לקידום זכויות הנשים בישראל והיא אחת המייסדות של מרכז המחקר והארכיון הפמיניסטי בחיפה. 


היא היתה שותפה לניסוח תיקון מס. 4 ל"חוק שיווין מעמד האשה" (2005) ופעילה ביוזמות מגוונות ליישום החלטה 1325 בישראל.

שרי אהרוני
bottom of page