top of page

תשלום דמי חברות לעמותה

את דמי החברות השנתיים לעמותה ניתן לשלם באופן חד-פעמי שנתי או בתשלום חודשי.
אנו נותנות לכן לבחור את הסכום המקסימלי,
אין הבדל בתוכן שהחברות מקבלות לפי סכום התשלום. 

דמי חברות בתשלום חד-פעמי

600 ש"ח

750 ש"ח

500 ש"ח

400 ש"ח

300 ש"ח

דמי חברות בתשלום חודשי

50 ש"ח

40 ש"ח

35 ש"ח

30 ש"ח

25 ש"ח

bottom of page